Zarząd Merlin Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2017 r., w formie aktu notarialnego złożył oświadczenie w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego dokonanego w związku uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2016 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w zakresie którym oświadczył, że objętych zostało 9.875.225 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a zatem kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 4.146.000 zł, do kwoty 5.133.522,50 zł, to jest o kwotę 987.522,50 zł, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

 

Treść oświadczenia w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Uchwała nr 1/04/2017

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Zarządu Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000403289

 

w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki

 

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia złożyć oświadczenie o następującej treści:

 

§ 1.

 

Na postawie art 310 § 2 i § 4 w związku z art 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Merlin Group S.A. oświadcza, że emisja akcji serii E dokonana na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. z dnia 22 listopada 2016 roku, zaprotokołowanej przez notariusza Danutę Kosim-Kruszewską, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Szarej nr 14 lok. 15, Repertorium A 7378/2016, doszła do skutku wobec objęcia i opłacenia przez akcjonariuszy:

 1. 9.875.225 (słownie: dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej
  10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 987.522,50 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 50/100).

 

§ 2.

 

Zarząd Merlin Group S.A. w związku z objęciem i należytym opłaceniem akcji serii E, o czym mowa w § 1 powyżej, na mocy art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki na kwotę 987.522,50 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 50/100).

 

§ 3.

 

W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu poprzez emisję akcji serii E zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki, która otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

 1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.133.522,50 zł (pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 50/100) i dzielić się będzie na:
 1. 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A;
 2. 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870, od A0715001 do A0754281, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
 3. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
 4. 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
 5. 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;
 6. 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E0000001 do E9875225, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym”.
 1. Wszystkie akcje serii E zostały objęte w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta) oraz podmiotom trzecim w trybie art. 436 § 4 k.s.h.