Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2017 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie umowy nabycia składników majątkowych CDP.PL niniejszym informuje o realizacji jednego z warunków umowy tj. płatności ceny sprzedaży w kwocie 3.000.000 zł.

 

Nabycie przedmiotowych aktywów umożliwi Emitentowi realizację zaplanowanej strategii, której jednym z założeń jest poszerzenie działalności na rynku e-commerce, wprowadzenie platformy do dystrybucji produktów cyfrowych przez internet oraz uzupełnienie portfolio Grupy Kapitałowej o nowe kategorie, o czym Zarząd Emitenta informował w poprzednich raportach.