Zarząd Merlin Group S.A. (poprzednia nazwa AdMassive Group S.A) („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż z dniem 18 kwietnia 2017 roku doszło do przedterminowego wykupu 389 obligacji serii D dokonanego  w ramach realizacji uprawnienia Emitenta wskazanego w pkt. 26 Warunków Emisji Obligacji Serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki w dniu 2 lutego 2017 roku oraz przydzielonych w dniu 16 lutego 2017 roku (raport EBI nr 8/2017).

Zgodnie z pkt. 26 Warunków Emisji Obligacji serii D, Emitentowi przysługiwało prawo do złożenia obligatariuszowi żądania przedterminowej spłaty obligacji serii D, m.in. poprzez złożenie obligatariuszowi propozycji objęcia akcji Emitenta. W związku z czym w dniu 12 kwietnia 2017 roku została skierowana do obligatariusza oferta objęcia łącznie 389.000 akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2016 roku w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. Przedmiotowa propozycja objęcia akcji serii E, skierowana przez Zarząd Emitenta nastąpiła w trybie art. 436 § 4 k.s.h. w ramach niewykorzystanej przez akcjonariuszy Spółki puli akcji serii E w terminach wskazanych w zapisach podstawowych i dodatkowych.

W związku z powyższym, Emitent informuje, iż w związku ze złożeniem przez obligatariusza zapisu na łącznie 389.000 akcji serii E po cenie emisyjnej 0,50 zł za każdą akcję w dniu 18 kwietnia 2017 roku dokonał ich przydziału z jednoczesnym przedterminowym wykupem wszystkich obligacji serii D za łączną 194.500 zł z jednoczesnym umorzeniem obligacji serii D.

Przedmiotowy wykup obligacji serii D  został w całości spłacony z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia z ceną emisyjna akcji serii E.