Zarząd Merlin Group S.A. (poprzednia nazwa AdMassive Group S.A) („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż z dniem 18 kwietnia 2017 roku doszło do przedterminowego wykupu 2.586 obligacji serii C dokonanego  w ramach realizacji uprawnienia Emitenta wskazanego w pkt. 26 Warunków Emisji Obligacji Serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki w dniu 25 listopada 2016 roku oraz przydzielonych w dniu 22 grudnia 2016 roku (raport EBI nr 32/2016).

Zgodnie z pkt. 26 Warunków Emisji Obligacji serii C, Emitentowi przysługiwało prawo do złożenia obligatariuszom żądania przedterminowej spłaty obligacji serii C, m.in. poprzez złożenie obligatariuszom propozycji objęcia akcji Emitenta. W związku z czym w dniu 12 kwietnia 2017 roku została skierowana do obligatariuszy oferta objęcia łącznie 2.586.000 akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2016 roku w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. Przedmiotowa propozycja objęcia akcji serii E, skierowana przez Zarząd Emitenta nastąpiła w trybie art. 436 § 4 k.s.h. w ramach niewykorzystanej przez akcjonariuszy Spółki puli akcji serii E w terminach wskazanych w zapisach podstawowych i dodatkowych.

W związku z powyższym, Emitent informuje, iż w związku ze złożeniem przez obligatariuszy obligacji serii C zapisu na łącznie 2.586.000 akcji serii E po cenie emisyjnej 0,50 zł za każdą akcję w dniu 18 kwietnia 2017 roku dokonał ich przydziału z jednoczesnym przedterminowym wykupem wszystkich obligacji serii C za łączną kwotę 1.293.000 zł z jednoczesnym umorzeniem obligacji serii C.

Przedmiotowy wykup obligacji serii C  został w całości spłacony z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia z ceną emisyjna akcji serii E.