Zarząd Merlin Group S.A. (poprzednia nazwa AdMassive Group S.A) („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż z dniem 18 kwietnia 2017 roku doszło do przedterminowego wykupu 1.705 obligacji serii A dokonanego  w ramach realizacji uprawnienia Emitenta wskazanego w pkt. 26 Warunków Emisji Obligacji Serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki w dniu 10 listopada 2016 roku oraz przydzielonych w dniu 1 grudnia 2016 roku (raport EBI nr 31/2016)

Zgodnie z pkt. 26 Warunków Emisji Obligacji serii A, Emitentowi przysługiwało prawo do złożenia obligatariuszom żądania przedterminowej spłaty obligacji serii A, m.in. poprzez złożenie obligatariuszom propozycji objęcia akcji Emitenta. W związku z czym w dniu 12 kwietnia 2017 roku została skierowana do obligatariuszy oferta objęcia łącznie 1.705.000 akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2016 roku w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. Przedmiotowa propozycja objęcia akcji serii E, skierowana przez Zarząd Emitenta nastąpiła w trybie art. 436 § 4 k.s.h. w ramach niewykorzystanej przez akcjonariuszy Spółki puli akcji serii E w terminach wskazanych w zapisach podstawowych i dodatkowych.

W związku z powyższym, Emitent informuje, iż w związku ze złożeniem przez obligatariuszy obligacji serii A zapisu na łącznie 1.705.000 akcji serii E po cenie emisyjnej 0,50 zł za każdą akcję w dniu 18 kwietnia 2017 roku dokonał ich przydziału z jednoczesnym przedterminowym wykupem wszystkich obligacji serii A za łączną kwotę 852.500 zł z jednoczesnym umorzeniem obligacji serii A.

Przedmiotowy wykup obligacji serii A  został w całości spłacony z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia z ceną emisyjna akcji serii E.