Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zawarciu w dniu 6 kwietnia 2017 roku aneksu do umowy inwestycyjnej z ATP FIZ AN zarządzanym przez Saturn TFI („Inwestor”), zawartej w dniu 22 lutego 2017 roku w zakresie ustalenia zasad objęcia przez Inwestora akcji Emitenta, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym ESPI 6/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku („Umowa”).

 

W ramach przedmiotowego aneksu strony postanowiły dokonać zmiany Umowy w zakresie zwiększenia liczby emitowanych akcji, zwiększenia ich ceny emisyjnej oraz wydłużenia terminu, w którym Emitent będzie zobligowany do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego oraz złożenia propozycji objęcia akcji nowej emisji Inwestorowi.

 

Na mocy przedmiotowego aneksu:

 

Emitent zobowiązał się do:

1.      wyemitowania w granicach kapitału docelowego nie wcześniej niż 6 kwietnia i nie później niż 30 listopada 2017 roku 4 000 000 akcji Spółki dedykowanej Inwestorowi.

2.      ustalenia ceny emisyjnej według następującego wzoru  0,50 zł + 0,50 zł * 8 % * (n/365), gdzie „n” oznacza liczbę dni od dnia 6 kwietnia 2017 roku do wyznaczonego w propozycji objęcia akcji nowej emisji dnia wpłaty za akcję.

 

Inwestor zobowiązał się do:

1.  przyjęcia od Emitenta propozycji objęcia akcji nowej emisji na warunkach wskazanych powyżej;

2.   opłacenia akcji nowej emisji w formie gotówkowej lub w drodze potrącenia wzajemnych należności z Emitentem wynikających z objętych przez Inwestora w dniu 6 kwietnia 2017 roku obligacji serii F4 Emitenta;

 

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:  Art. 17 Rozporządzenia MAR