Zarząd Merlin Group S.A., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że spółka zależna Topmall sp. z o.o. zakończyła emisję obligacji serii D12, w wyniku której pozyskała 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) na dalszy rozwój działalności.

 

Emisja została przeprowadzone w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do 6 inwestorów. Zarząd Topmall sp. z o.o. przydzielił 500 Obligacji, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Termin zapadalności obligacji to 31 marca 2018 roku.

 

Przedmiotowe Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne