Zarząd Merlin Group S.A. („Spółka" lub „Emitent” ) niniejszym informuje, że w dniu 27 marca 2017  r. złożono w trybie elektronicznym wniosek o zawiązanie nowej spółki zależnej -  pod firmą Merlin Publishing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie Emitent informuje, iż w ramach zawiązania nowej spółki, Emitent objął 102 udziały o łącznej wartości 5.100 zł stanowiących 51 proc. udziałów w kapitale zakładowym. Przedmiotem przeważającej działalności nowo zawiązanej spółki będzie działalność wydawnicza (książki, gazety, czasopisma), produkcja gier i zabawek. Emitent wskazuje, iż zawiązanie spółki celowej Merlin Publishing sp. z o.o., stanowi kolejny etap rozwoju strategii Emitenta opublikowanej w raporcie bieżącym nr 9/2016 oraz wskazanej w Memorandum informacyjnym Emitenta opublikowanym na stronie internetowej Emitenta.

O fakcie wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR