Zarząd AdMassive S.A., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że spółka zależna Topmall sp. z o.o. zakończyła emisję obligacji serii B12, w wyniku której pozyskała 165.000 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na dalszy rozwój działalności.

Emisja została przeprowadzone w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do 7 inwestorów. Zarząd Topmall sp. z o.o. przydzielił 165 Obligacji, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 165.000 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Termin zapadalności obligacji to 23 listopada 2017 roku.

Przedmiotowe Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne