Skrócona nazwa emitenta: AdMassive Group S. A. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd AdMassive Group S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 22 listopada 2016 roku doszło do podpisania 5 umów, których przedmiotem było przeniesienie własności udziałów spółki Topmall Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377830 (dalej: „Topmall sp. z o.o”), pomiędzy Spółką (jako nabywcą), a następującymi podmiotami (jako zbywającymi):

1. Datamill Investments Limited,
2. Topmall AG,
3. Panem Dominikiem Ostrowskim,
4. Panem Adamem Jarmickim,
5. Panem Marcinem Fryda,

w wyniku wykonania podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, w wyniku którego wyemitowano 40.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów spółki Topmall sp. z o.o., o łącznej wartości rynkowej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych).

Na mocy wskazanych powyżej umów przeniesienia własności udziałów AdMassive Group S.A. nabyła łącznie 15.289 (piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 764.450 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) co stanowi 100% kapitału zakładowego Topmall sp. z o.o.

Osoby reprezentujące spółkę: