Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 17 marca 2017 roku publicznej subskrypcji akcji serii E Spółki.

Przyczyną zawieszenia publicznej subskrypcji Akcji Serii E w ramach Oferty Publicznej jest powzięcie informacji o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zawieszenia działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych przez HFT Brokers S.A. – oferującego Emitenta, na okres miesiąca od dnia podjęcia decyzji przez Komisje Nadzoru Finansowego.

Emitent wskazuje, iż komunikat aktualizujący nr 2 do memorandum informacyjnego w sprawie zawieszenia subskrypcji akcji serii E Spółki został umieszczony na stronie Emitenta www.admassive.pl.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż aktualnie prowadzone są rozmowy z innym domem maklerskim w sprawie przejęcia przez niego obowiązków oferującego, a wynikających z ustawy o ofercie publicznej. Wznowienie emisji akcji serii E nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z nowy oferującym.

Nowe terminy Oferty Publicznej zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie.