Zarząd AdMassive Group S.A. informuje, iż w dniu 31 października 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Datamill Investments Limited, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 listopada 2016 roku następujących spraw: podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 9 oraz 10.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/ podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki,
5/ podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
6/ podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,
8/ podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
9/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki,
10/podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
11/zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta, wskazuje iż zgodnie z art. 416 § 1 k.s.h. oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki do podjęcia uchwały w sprawie istotnej zmiany działalności bez obowiązku dokonywania wykupu akcji wymagane jest podjęcie uchwały wielkością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekt uchwał, zgłoszonych przez akcjonariusza.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt.4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

ESPI 1/2016 załącznik