Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że podjął decyzję o zaprzestaniu prezentowania prognoz wyników finansowych oraz odwołaniu prognozy wyników finansowych na rok 2017, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym 6/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku.


Odwołanie prognozy finansowej podyktowane jest wynikami oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonanej przez Zarząd oraz odnotowaniem znaczących różnic w stosunku do przyjętych założeń, przy uwzględnieniu wyników finansowych osiąganych w ostatnim miesiącu 2017 roku.

 

Emitent wskazuje, że z uwagi na wysoką sezonowość i specyfikę branży, w której działa Emitent, wyniki osiągane w ostatnim miesiącu roku (w tym zwłaszcza w okresie przedświątecznym) każdorazowo w decydujący sposób wpływają na możliwości w zakresie realizacji zakładanych wyników rocznych.

 

Wobec powyższego, uwzględniając prawdopodobieństwo braku realizacji wcześniej założonych prognoz przychodów, Zarząd Emitenta zdecydował się na zaprzestanie prezentowania prognoz wyników finansowych i odwołanie opublikowanej prognozy na rok 2017.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne