Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że został dokonany przydział obligacji serii F9 i został wydany obligatariuszowi odcinek zbiorowy obligacji.

 

Emisja obligacji serii F9 została skierowana do jednego podmiotu, któremu Zarząd zaoferował nie więcej niż 2500 obligacji imiennych serii F9 o wartości nominalnej 1000 zł.

W ramach emisji został złożony zapis na łączną ilość 2500 obligacji o wartości emisyjnej 1000,00 zł (tysiąc złotych). Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Obligacje są oprocentowane stałą stopą procentową. Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji, przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym, przyjmując, że rok liczy 365 dni.

 

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu tj. 20 grudnia 2019 roku, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej.

 

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO