Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że został dokonany przydział obligacji serii F7 i zostały wydane obligatariuszom odcinki zbiorowe obligacji.

 

Emisja obligacji serii F7 została skierowana do 63 podmiotów, któremu Zarząd zaoferował nie więcej niż 2000 obligacji imiennych serii F7 o wartości nominalnej 1000 zł.

W ramach emisji zostało złożonych 6 zapisów na łączną ilość 300 obligacji o wartości emisyjnej 1000,00 zł (tysiąc złotych). Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

Obligacje są oprocentowane stałą stopą procentową. Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji, przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym, przyjmując, że rok liczy 365 dni.

 

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu tj. 1 grudnia 2019 roku, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej.

 

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO