Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż z dniem 21 listopada 2017 roku doszło do przedterminowego wykupu 2000 obligacji serii F4 dokonanego w ramach realizacji uprawnienia Emitenta wskazanego w pkt. 25 Warunków Emisji Obligacji Serii F4, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki w dniu 6 kwietnia 2017 roku oraz  do przedterminowego wykupu 2000 obligacji serii F5 dokonanego w ramach realizacji uprawnienia Emitenta wskazanego w pkt. 26 Warunków Emisji Obligacji Serii F5, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki w dniu 6 lipca.

 

Zgodnie z pkt. 25 Warunków Emisji Obligacji serii F4 i F5, Emitentowi przysługiwało prawo do złożenia obligatariuszowi żądania przedterminowej spłaty obligacji. W związku z czym w dniu 16 listopada 2017 roku została skierowana do obligatariusza oferta wykupu obligacji, która została przez niego przyjęta.

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO