Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że została podjęta uchwała w sprawie emisji 6.540 obligacji imiennych serii F8 o wartości nominalnej 1000 zł, jednocześnie miał miejsce przydział obligacji i został wydany obligatariuszowi odcinek zbiorowy.

 

Emisja obligacji serii F8 została skierowana do jednego podmiotu, któremu Zarząd zaoferował nie więcej niż 6.540 obligacji imiennych serii F8 o wartości nominalnej 1000 zł.

W ramach emisji został złożony zapis na łączną ilość 6.540 obligacji o wartości emisyjnej 1000,00 zł (tysiąc złotych). Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 6.540.000,00 zł (sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych).

Obligacje są oprocentowane stałą stopą procentową. Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji, przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym, przyjmując, że rok liczy 365 dni.

 

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu tj. 21 listopada 2019 roku, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej.

 

Celem emisji jest pozyskanie środków na rozwój działalności Emitenta.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO