Zarząd Merlin Group S.A., dalej: „Emitent”,  informuje, iż dzisiaj powziął informacje o dokonaniu przez sąd rejestrowy z dniem 6 października 2017 roku rejestracji zmian Statutu Emitenta poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta dokonanego w ramach emisji 13.820.000 akcji na okaziciela serii H.


Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.497.608,50 zł (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:    

 

  1. 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A;
  2. 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  3. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  4. 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych całości wkładem pieniężnym;
  5. 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;
  6. 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od E0000001 do E9875225 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  7. 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  8. 6.320.860 (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G oznaczonych numerami od G0000001 do G6320860 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  9. 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii H oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym.

 

W załączeniu Emitent przekazuje treść tekstu jednolitego statutu.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".