Zarząd Merlin Group S.A., dalej: „Emitent”,  informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informacje o dokonaniu przez sąd rejestrowy z dniem 29 września 2017 roku rejestracji zmian Statutu Emitenta poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta dokonanego w ramach emisji 3.500.000 akcji na okaziciela serii F.


Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.483.522,50 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:    

 

  1. 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A;
  2. 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  3. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  4. 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych całości wkładem pieniężnym;
  5. 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;
  6. 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od E0000001 do E9875225 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  7. 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym.

W załączeniu Emitent przekazuje treść tekstu jednolitego statutu.

Treść jednolita statutu Merlin Group S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".