Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że został dokonany przydział obligacji serii F6 i zostały wydane obligatariuszom odcinki zbiorowe obligacji.

 

Emisja obligacji serii F6 została skierowana do jednego podmiotu, któremu Zarząd zaoferował nie więcej niż 10000 obligacji imiennych serii F6 o wartości nominalnej 100 zł.

W ramach emisji został złożony zapis na łączną ilość 10000 obligacji o wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych). Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

Obligacje są oprocentowane stałą stopą procentową. Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji, przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym, przyjmując, że rok liczy 365 dni.

 

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu tj. 25 marca 2019 roku, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej.

 

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO