Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 r. zakończyła się subskrypcja 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Managerskich, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru nowych akcji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

Akcje zostały objęte w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, które upoważniały posiadaczy do objęcia akcji serii J.

1)      Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 grudnia 2018 roku;

2)      Data zakończenia subskrypcji: 12 grudnia 2018 roku;

3)      Data przydziału akcji: Akcje serii J zostały objęte w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z czym Emitent nie dokonał ich przydziału w rozumieniu kodeksu spółek handlowych.

4)      Liczba akcji objętych subskrypcją: 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J;

5)      Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła;

6)      Liczba akcji serii J, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 20.000.000;

7)      Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję;

7a)     Wpłat na akcje serii J dokonano w formie gotówkowej;

8)      Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Akcje serii J zostały objęte w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z czym nie dokonywano zapisów na akcje. Warranty subskrypcyjne serii A uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J zostały objęte przez 5 inwestorów, w tym 4 osoby fizyczne i 1 osobę prawną.

9)      Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje serii J zostały objęte w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z czym nie dokonywano zapisów na akcje. Zamiany warrantów subskrypcyjnych na akcje zażądało 5 inwestorów. Odcinki zbiorowe akcji zwykłych na okaziciela serii J zostały wydane 5 inwestorom uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A, w tym 4 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej.

10)     Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie akcji serii J nie uczestniczyli subemitenci.

11)     Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c)  sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii J wyniosły 0 zł, w tym:

  • koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
  • koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
  • koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
  • koszty promocji oferty: 0 zł.

 

Podstawa prawna

§3 ust. 1 pkt 8) i §4 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".