Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 29/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku dot. wydania dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, przekazuje skorygowaną treść wskazanego raportu.

Korektą zostały objęte następujące elementy raportu bieżącego EBI nr 29/2018:

  • wskazanie prawidłowej daty wydania osobom uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela serii J w liczbie 20.000.000 (dwadzieścia milionów) tj. dnia 12 grudnia 2018 roku, a nie jak to zostało wskazane w raporcie dnia 12 lub 28 listopada 2018 roku;
  • uzupełnienie raportu o przedstawienie aktualnej struktury kapitału zakładowego Emitenta;
  • uzupełnienie raportu o wskazanie podstawy prawnej.

Pozostałe elementy raportu bieżącego EBI nr 29/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku nie uległy zmianie. Poniżej pełna treść skorygowanego raportu bieżącego EBI nr 29/2018:

„Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2018 roku, w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii A zostały wydane odcinki zbiorowe akcji serii J, wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

W dniu 12 grudnia 2018 roku osobom uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A zostały wydane odcinki zbiorowe akcji zwykłych na okaziciela serii J w liczbie 20.000.000 (dwadzieścia milionów), o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 marca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Managerskich, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru nowych akcji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z wydaniem akcji serii J w ramach realizacji upoważnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, kapitał zakładowy Spółki uległ zmianie i został podwyższony z kwoty 8.977.608,50 złotych do kwoty 10.977.608,50 złotych i aktualnie dzieli się na:

a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii A[1], oznaczonych numerami od A[1] 0000001 do A[1] 0923219, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych całości wkładem pieniężnym;

e) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;

f) 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami E0000001 do E9875225 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

h) 6.320.860 (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G0000001 do G6320860, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

i) 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;

j) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od I00000001 do I14800000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

k) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii J, oznaczonych od J00000001 do J20000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym.

Ogólna liczba głosów w Spółce wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 109.776.085.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu dokumentów akcji w dniu 12 grudnia 2018 roku wynosi 1.000.000 złotych.”

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"