Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2018 roku, w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii A zostały wydane odcinki zbiorowe akcji serii J, wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 

 W dniu 12 listopada 2018 roku osobom uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A zostały wydane odcinki zbiorowe akcji zwykłych na okaziciela serii J w liczbie 20.000.000 (dwadzieścia milionów), o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 marca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Managerskich, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru nowych akcji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. 

 W związku z wydaniem akcji serii J w ramach realizacji upoważnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, kapitał zakładowy Spółki uległ zmianie i został podwyższony z kwoty 8.977.608,50 złotych do kwoty 10.977.608,50 złotych. 

Ogólna liczba głosów w Spółce wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 109.776.085.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu dokumentów akcji w dniu 28 listopada 2018 roku wynosi 1.000.000 złotych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO