Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie  („Spółka”, „Emitent”) w związku ze złożonymi przez akcjonariuszy Emitenta, wnioskami o zamianę posiadanych przez nich akcji imiennych serii H w łącznej ilości 13.820.000 akcji , Zarząd Emitenta działając na podstawie § 11 ust. 1 statutu Spółki, oraz w związku ze spełnieniem przesłanki wskazanej w art. 336 § 1 k.s.h.,  postanowił w dniu 31 października 2018 roku dokonać zamiany łącznie 13.820.000 akcji zwykłych imiennych serii H, na akcje na okaziciela serii H.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".