Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 25/2018 opublikowanego w dniu 12 października 2018 r., niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończyła się subskrypcja obligacji serii F12, w związku z czym Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 3/10/2018 w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji zwykłych imiennych serii F12 oraz w sprawie przydziału 24.000 obligacji serii F12 („Obligacje”).
 
1)  Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 października 2018 roku;
2)  Data zakończenia subskrypcji: 30 października 2018 roku;
3)  Data przydziału obligacji: 30 października 2018 roku;
4)  Liczba obligacji objętych subskrypcją: 24.000 obligacji imiennych serii F12;
5)  Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła;
6)  Liczba obligacji serii F12, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 24.000;
7)  Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 złotych za jedną obligację;
7a) Wpłat na obligacje serii F12 dokonano w formie gotówkowej;
8)  Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Zapisy na obligacje serii F12 złożył 1 inwestor;
9) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii F12 przydzielono 1 inwestorowi;
10)  Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie obligacji serii F12 nie uczestniczyli subemitenci.
 
Podstawa prawna
§4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".