Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta wybrała ze swojego grona Pana Przemysława Czichona do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".