Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”), niniejszym informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Emitenta. Zmiana Statutu Emitenta została dokonana na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 czerwca 2018 roku. Emitent poinformował o treści podjętych uchwał raportem bieżącycm EBI nr 17/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku.

 W związku z dokonaną zmianą Statutu Emitenta, treść zmienionego § 8a Statutu Spółki brzmi jak następuje:

㤠8a

  1. Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie większą niż 6.700.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
  2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
  3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
  4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub części.”

Podstawa prawna

§4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść tekstu jednolitego Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

załacznik