Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że zakończyła się subskrypcja obligacji serii F11, a 1 września br. podjął uchwałę nr 01/09/2018 w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii F11 oraz przydziału 5.000 obligacji (dalej: „Obligacje”),  obligatariuszowi został wydany odcinek zbiorowy obligacji.

Emisja obligacji serii F11 została skierowana do jednego podmiotu – ATP Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: „Obligatariusz”), któremu Zarząd zaoferował nie więcej niż 5.000 obligacji imiennych serii F11 o wartości nominalnej 1000 zł każda Obligacja.
W ramach emisji został złożony jeden zapis na 5.000 Obligacji o wartości emisyjnej 1000,00 zł (tysiąc złotych) każda Obligacja.

Pokrycie wpłat na obligacje nastąpiło częściowo gotówką, a w pozostałej części poprzez  potrącenie wierzytelności Emitenta o pokrycie wpłat na Obligacje z wierzytelnością Obligatariusza o zwrot pożyczki wraz z odsetkami wynikającą z umowy pożyczki z dnia 20 lipca 2018 r., o której była mowa w raporcie ESPI nr 15/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku.

Obligacje są oprocentowane stałą stopą procentową. Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji, przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym, przyjmując, że rok liczy 365 dni.

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu tj. 1 września 2020 roku.

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO