Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że 29 sierpnia br. podjął uchwałę nr 01/08/2018 w sprawie emisji 5000 obligacji zwykłych imiennych serii F11 o wartości nominalnej 1000 zł każda obligacja oraz uchwałę nr 02/08/2018 w sprawie zatwierdzenia Propozycji Nabycia Obligacji.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w trybie subskrypcji prywatnej tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 512).

Obligacje serii F11 będą miały formę dokumentu. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 1 września 2020 r.

Obligacje serii F11 będą emitowane jako zabezpieczone oświadczeniem spółki Merlin Commerce sp. z o.o. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty stanowiącej równowartość 130% łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji.

Emitent nie podejmie działań mających na celu wprowadzenie obligacji serii F11 do obrotu na Catalyst.

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.

O zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji Emitent poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”