Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że został dokonany przydział obligacji serii F10 i zostały wydane obligatariuszom odcinki zbiorowe obligacji.

 

Emisja obligacji serii F10 została skierowana do czterech podmiotów, któremu Zarząd zaoferował nie więcej niż 6200 obligacji imiennych serii F10 o wartości nominalnej 1000 zł.

W ramach emisji zostały złożone trzy zapisy na łączną ilość 5900 obligacji o wartości emisyjnej 1000,00 zł (tysiąc złotych). Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 5.900.000,00 zł (pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

Obligacje są oprocentowane stałą stopą procentową. Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji, przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym, przyjmując, że rok liczy 365 dni.

 

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu tj. 29 maja 2020 roku, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej.

 

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO