Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) ”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Panią Viktorię Tigipko z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że jednocześnie na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2019 r. powołano Pana Grzegorza Jana Kostrzewę na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorys zawodowy Pana Grzegorza Jana Kostrzewy wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI, w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".