Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała dziś protokół sprostowania aktu notarialnego Repertorium A nr 4860/2018 – protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które obyło się w dniu 29 marca 2018 r.

 

Na skutek oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 4 sporządzonego protokołu dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Managerskich, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru nowych akcji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, błędnie wskazano wartość nominalną akcji w odniesieniu do akcji serii K, tj. 0,30 (zero złotych trzydzieści groszy) zamiast prawidłowo 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) i w konsekwencji łączną wartość nominalną akcji tej emisji, tj. 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) zamiast prawidłowo 1.000.000 zł (jeden milion złotych), co wpłynęło również na błąd rachunkowy w określeniu warunkowego kapitału zakładowego Spółki oraz spowodowało powielenie omyłki w określeniu zmienionego brzmienia Statutu Spółki.

 

W świetle postanowień Statutu Spółki oraz art. 302 kodeksu spółek handlowych wartość nominalna wszystkich akcji Spółki jest równa i wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.


W związku z powyższym, w załączeniu Spółka przekazuje akt notarialny z dnia 6 kwietnia 2018 r. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, sporządzony w obecności Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Akt notarialny - sprostowanie