Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii F („Akcje Serii F”) oraz o dokonaniu ich przydziału. Emisja Akcji Serii F została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii F: 21 kwietnia 2017 roku;


2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii F: 28 kwietnia 2017 roku

 

3) Data przydziału Akcji Serii F: 28 kwietnia 2017 roku


4) Liczba akcji objętych subskrypcją Akcji Serii F: nie więcej niż 3.500.000


5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choćby w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapis:

 

Nie wystąpiła.


6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3.500.000


7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane Akcje Serii F: 0,50zł

 

7a) opis sposobu pokrycia Akcji Serii F: 500.000 akcji zostało pokrytych gotówką, 3.000.000 akcji zostało pokrytych w ramach potrącenia wzajemnych wierzytelności, a wynikających z wykupu obligacji Merlin Group S.A.


8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji: 4


9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii F: 4


10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie obejmowali Akcji Serii F.


10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 1.750.000,00 zł


11) Łączny koszt emisji akcji serii F wyniósł 5.019,10 zł, w tym:

  • przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł;
  • wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;
  • sporządzenia uproszczonego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
  • publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
  • promocji oferty: 0,00 zł

 

Podstawa prawna: sporządzenia

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO