Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 28 marca 2019 r. do Spółki wpłynęły oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki, złożone przez dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki Pana Łukasza Szczepańskiego oraz przez dotychczasowego Członka Zarządu Spółki Pana Jacka Jabłczyńskiego. Powodami rezygnacji wskazanymi w złożonych oświadczeniach były względy osobiste.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".