Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 8 luty 2019 roku Zarząd Emitenta dokonał przedterminowego wykupu obligacji serii F8, F9 i F10. Przedterminowy wykup obligacji serii F8, F9 i F10 został dokonany na podstawie porozumień zawartych z obligatariuszami.

 Wcześniejszym wykupem zostało objęte:

a)     500 sztuk obligacji zwykłych imiennych serii F8, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz wierzytelności obligatariusza z tytułu wykupu 500 sztuk obligacji zwykłych imiennych serii F8 w kwocie 544.075,00 zł, dokonane w wyniku objęcia przez obligatariusza akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki;

b)     2.500 sztuk obligacji zwykłych imiennych serii F9, o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz obligatariusza łącznej kwoty 2.694.109,59 zł;

c)      5.700 sztuk obligacji zwykłych imiennych serii F10, o łącznej wartości nominalnej 5.700.000 zł. Wcześniejszy wykup 900 sztuk obligacji zwykłych imiennych serii F10 nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz obligatariusza łącznej kwoty 945.609,32. Wcześniejszy wykup 4.800 sztuk obligacji zwykłych imiennych serii F10, nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz wierzytelności obligatariusza z tytułu wykupu 4.800 sztuk obligacji imiennych zwykłych serii F10 w kwocie 5.053.018,57 zł, dokonane w wyniku objęcia przez obligatariusza akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki.

Podstawa prawna:   § 3 ust. 1 pkt 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO