Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 8 luty 2019 roku Zarząd Emitenta dokonał przedterminowego wykupu obligacji serii F6. Przedterminowy wykup obligacji serii F6 został przewidziany w Warunkach Emisji Obligacji.

Wcześniejszym wykupem zostało objęte 10.000 sztuk obligacji zwykłych imiennych serii F6, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych). Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza łącznej kwoty 1.009.109,59 zł, na którą składają się wartość nominalna obligacji, odsetki od obligacji oraz premia z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji.

 

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO