Zarząd AdMassive Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 16 lutego  2017  roku,  został  dokonany  przydział  obligacji  serii  D  i  serii  E  oraz  zostały  wydane obligatariuszom odcinki zbiorowe obligacji serii D i E.

Emisja  obligacji  serii  D została skierowana do jednego podmiotu, któremu Zarząd Emitenta zaoferował nie więcej 400 obligacji imiennych serii D o wartości nominalnej 500 zł. 

W ramach emisji został złożony 1 zapis na łączną ilość 389 obligacji o wartości emisyjnej 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych). Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 175.050,00 zł (sto siedemdziesiąt piec tysięcy pięćdziesiąt złotych).

Obligacje nie są oprocentowane.

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu tj. 16 lutego 2018 roku, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej.
Warunki emisji przewidują przedterminowy wykup zarówno na żądanie obligatariusza jak również na żądanie Emitenta.
Emitent jest uprawniony do zamiany Obligacji na akcje Emitenta. Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji oraz złożenia Obligatariuszowi oferty objęcia akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji w liczbie obliczonej według wzoru:
LA = wn / ce

gdzie: LA  liczba akcji
wn  wartość nominalna obligacji
ce  cena emisyjna akcji nowej emisji, nie mniejsza niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)

W przypadku złożenia Obligatariuszowi oferty objęcia akcji, Obligatariusz zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu tejże oferty oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych koniecznych do skutecznego objęcia wszystkich oferowanych mu przez Emitenta akcji. Jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia Obligatariuszowi oferty objęcia akcji, Obligatariusz  nie  złoży  oświadczenia  o  przyjęciu  tejże  oferty  objęcia  akcji,  Obligatariusz zobowiązany jest do zapłaty Emitentowi kary umowne w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji  posiadanych  przez  Obligatariusza.  Zapłata  ceny  emisyjnej  akcji,  zaoferowanych Obligatariuszowi, nastąpi poprzez potrącenie wierzytelności Emitenta z tytułu ceny emisyjnej akcji z wierzytelnością Obligatariusza z tytułu kwoty równej wartości nominalnej Obligacji posiadanych przez Obligatariusza.

Emisja  obligacji  serii  E  została  skierowana  do  jednego  podmiotu,  któremu  Zarząd  Emitenta zaoferował nie więcej 1625 obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 1.000 zł.  

W ramach emisji został złożony 1 zapis na łączną ilość 1625 obligacji o wartości emisyjnej 615,39 zł  (sześćset  piętnaście  złotych  i  trzydzieści  dziewięć  groszy).  Łączna  wartość  wyemitowanych obligacji wynosi 1.000.008,75 zł (jeden milion osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).  

Obligacje nie są oprocentowane.  

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu tj. 16 sierpnia 2017 roku, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej.
Warunki emisji przewidują przedterminowy wykup zarówno na żądanie obligatariusza jak również na żądanie Emitenta. Emitent jest uprawniony do zamiany Obligacji na akcje Emitenta.
Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji oraz złożenia Obligatariuszowi oferty objęcia akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji w liczbie obliczonej według wzoru:
LA = wn / ce

gdzie: LA  liczba akcji
wn  wartość nominalna obligacji
ce  cena emisyjna akcji nowej emisji, nie mniejsza niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)

W przypadku złożenia Obligatariuszowi oferty objęcia akcji, Obligatariusz zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu tejże oferty oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych koniecznych do skutecznego objęcia wszystkich oferowanych mu przez Emitenta akcji. Jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia Obligatariuszowi oferty objęcia akcji, Obligatariusz  nie  złoży  oświadczenia  o  przyjęciu  tejże  oferty  objęcia  akcji,  Obligatariusz zobowiązany jest do zapłaty Emitentowi kary umowne w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji  posiadanych  przez  Obligatariusza.  Zapłata  ceny  emisyjnej  akcji,  zaoferowanych Obligatariuszowi, nastąpi poprzez potrącenie wierzytelności Emitenta z tytułu ceny emisyjnej akcji z wierzytelnością Obligatariusza z tytułu kwoty równej wartości nominalnej Obligacji posiadanych przez Obligatariusza.

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.  

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO