Zarząd AdMassive Group S.A. („Emitent”) informuje, iż na stronie internetowej (www.admassive.pl.)  oraz na stronie oferującego  Domu Maklerskiego HFT S.A. (www.hftinvestment.pl).został opublikowany aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Emitenta.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO oraz art. 17 Rozporządzenia MAR