Zarząd spółki AdMassive Group S.A. przedstawia prognozę sprzedaży Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Prognozowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej na 2017 r.:
Przychody ze sprzedaży: 50 mln PLN

Prognozowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej na 2018 r.:
Przychody ze sprzedaży: 80 mln PLN

Zarząd Spółki będzie na bieżąco monitorował prognozę poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w raportach okresowych Spółki. W przypadku gdy jakakolwiek z prognozowanych wartości określonych powyżej będzie odbiegała od wartości planowanej, Zarząd Spółki opublikuje korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"