Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 roku został dokonany przydział obligacji serii F4, w dniu 6 lipca 2017 roku obligacji serii F5 oraz zostały wydane obligatariuszom odcinki zbiorowe obligacji.

 

Emisja obligacji serii F4 została skierowana do jednego podmiotu, któremu Zarząd zaoferował nie więcej niż 2000 obligacji imiennych serii F4 o wartości nominalnej 1000 zł.

W ramach emisji został złożony zapis na łączną ilość 2000 obligacji o wartości emisyjnej 1000,00 zł (tysiąc złotych). Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).

Obligacje są oprocentowane stałą stopą procentową. Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji, przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym, przyjmując, że rok liczy 365 dni.

 

Emisja obligacji serii F5 została skierowana do jednego podmiotu, któremu Zarząd zaoferował nie więcej niż 2000 obligacji imiennych serii F5 o wartości nominalnej 750 zł.

W ramach emisji zostało złożony zapis na łączną ilość 2000 obligacji o wartości emisyjnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych). Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Obligacje są oprocentowane stałą stopą procentową. Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji, przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym, przyjmując, że rok liczy 365 dni.

 

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu tj. 31 grudnia 2017 roku dla serii F4 oraz 6 lipca 2018 roku dla serii F5, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej wraz z należnymi odsetkami.

 

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO