Zarząd Merlin Group S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 29 czerwca 2017
roku.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

ZWZA treść uchwał