Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż sąd rejestrowy z dniem 1 czerwca 2017 roku zarejestrował zmianę statutu Emitenta w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisje 9.875.225 akcji na okaziciela serii E.W rezultacie zarejestrowanych zmian doszło do zmiany Statutu Spółki §8 w zakresie kapitału zakładowego

 

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.133.522,50 zł (pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:       

 

  1. 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A;
  2. 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  3. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  4. 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych całości wkładem pieniężnym;
  5. 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;
  6. 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych całości wkładem pieniężnym;

 

 

W załączeniu Emitent przekazuje treść tekstu jednolitego statutu.

MRG_jednolity tekst statutu