Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru („Akcje Serii E ) oraz o dokonaniu ich przydziału. Emisja Akcji Serii E została przeprowadzona w ramach podwyższenia  kapitału zakładowego Emitenta dokonanego na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2016 roku. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii E: 7 lutego 2017 roku;

 

  • Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 11 kwietnia 2017 r.
  • Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru zapisów dodatkowych z zaproszenia zarządu: 12 kwietnia 2017 r;
  • Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru zapisów dodatkowych z zaproszenia zarządu: 14 kwietnia 2017 r.


2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii E: 14 kwietnia 2017 roku

 

3) Data przydziału Akcji Serii E: 18 kwietnia 2017 roku


4) Liczba akcji objętych subskrypcją Akcji Serii E: nie więcej niż 10.000.000


5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choćby w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapis:

 

Nie wystąpiła


6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 9.875.225

 

a) w ramach wykonania prawa poboru w zapisach podstawowych i dodatkowych: 847.225


b) w ramach zapisów dodatkowych na zaproszenie zarządu: 9.028.000


7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane Akcje Serii E: 0,50zł

 

7a) opis sposobu pokrycia Akcji Serii E: 907.225 akcji zostało pokrytych gotówką, 8.968.000 akcji zostało pokrytych w ramach potrącenia wzajemnych wierzytelności, a wynikających z wykupu obligacji Merlin Group S.A.


8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji: 43


9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii E: 43

 

W ramach wykonania praw poboru złożono w ramach zapisów podstawowych 43 zapisy oraz 7 zapisów dodatkowych tj.  łącznie 50 zapisów na Akcje Serii E.


W ramach zapisów dokonanych na zaproszenie zarządu, Zarząd złożył 11 zaproszeń do objęcia Akcji Serii E z czego  11 Inwestorów  złożyło zapis.


10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie obejmowali Akcji Serii E: nie wystąpiło


10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 4.937.612,50 zł


11) Łączny koszt emisji akcji serii E wyniósł 54.500,00 zł, w tym:

  • przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł;
  • wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;
  • sporządzenia uproszczonego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 30.000,00 zł ;
  • publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 24.500 zł
  •  promocji oferty: 0,00 zł

 

Podstawa prawna: sporządzenia

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO