AdMassive GroupS.A.

Treść raportu:

Zarząd  AdMassive  Group  S.A.  („Emitent”)  podaje  do  wiadomości  harmonogram  publikowania raportów okresowych w 2017 roku.  

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 14 lutego 2017 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 r.
- raport okresowy roczny za 2016 r. – 31 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:  
§6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Szczepański - Prezes Zarządu
Marek Friedman - Wiceprezes Zarządu