Zarząd Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Spółką” lub „Emitent”), informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 listopada 2016 roku (Rep. A nr 7378/2016) opublikowane raportem bieżącym EBI nr 26/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku oraz zawartego w §8a Statutu Spółki, Zarząd podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż wystąpił z wniosek do Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia zgody na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwała Zarządu - emisja akcji serii F

 

Uchwała Zarządu w przedmiotowym zakresie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO