Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 roku został dokonany przydział obligacji serii F4 oraz zostały wydane obligatariuszom odcinki zbiorowe obligacji.

 

Emisja obligacji serii F4 została skierowana do jednego podmiotu - ATP FIZ AN zarządzanego przez Saturn TFI, któremu Zarząd zaoferował nie więcej niż 2000 obligacji imiennych serii F4 o wartości nominalnej 1.000,00 zł.

 

W ramach emisji został złożony zapis na łączną ilość 2000 obligacji o wartości emisyjnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych). Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).

 

Obligacje serii F4 są oprocentowane 8% w skali roku.  

 

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu tj. 31 grudnia 2017 roku, poprzez wypłatę Obligatariuszowi kwoty w wysokości równej wartości nominalnej wraz z należnymi odsetkami.

 

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO