Raport EBI 14/2017

Emisja obligacji

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym
została podjęta uchwała w sprawie emisji 20.000 obligacji imiennych serii F3 o wartości nominalnej
100 zł.

Przedmiotowe emisje obligacji zostaną przeprowadzone w trybie subskrypcji prywatnej
skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.
Szczegóły emisji zostaną przekazane niezwłocznie po jej zakończeniu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO