Rejestracja przez Sąd zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd Merlin Group S.A. (dawniej: AdMassive Group S.A.), dalej: „Emitent”,  informuje, iż sąd rejestrowy z dniem 14 marca 2017 roku zarejestrował zmianę statutu Emitenta w następującym zakresie, tj.: nazwy Emitenta, przedmiotu działalności oraz kapitału zakładowego Emitenta w zakresie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisje 40.000.000 akcji imiennych serii D.  

W rezultacie zarejestrowanych zmian doszło do zmiany § 1 ust. 1 i 2 poprzez zmianę nazwy firmy z AdMassive Group S.A. na MERLIN GROUP S.A., § 7 w zakresie dodania nowych pozycji przedmiotu działalności oraz §8 w zakresie kapitału zakładowego jak również dodania § 8a) poprzez ustanowienie kapitału docelowego na poziomie nie więcej niż 3.000.000 zł.  

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.146.000,00 zł (cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:  

a)923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A;
b)76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, o  wartości  nominalnej  0,10  zł  (dziesięć  groszy)  każda  akcja,  pokrytych  w  całości wkładem pieniężnym;
c)350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
d)110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych całości wkładem pieniężnym;
e)40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;

W załączeniu Emitent przekazuje treść tekstu jednolitego statutu.  

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i  okresowe  przekazywane  w  Alternatywnym  Systemie  Obrotu  na  rynku  NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę: