Zarząd AdMassive Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 1 marca 2017 roku został dokonany przydział obligacji serii F1 i F2  oraz zostały wydane obligatariuszom odcinki zbiorowe obligacji.

Emisja obligacji serii F1 została skierowana do jednego podmiotu, któremu Zarząd zaoferował nie więcej niż 325 obligacji imiennych serii F1 o wartości nominalnej 500 zł. W ramach emisji został złożony zapis na łączną ilość 325 obligacji o wartości emisyjnej 400,00 zł (czterysta złotych). Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych).

Emisja obligacji serii F2 została skierowana do 6 podmiotów, którym Zarząd Emitenta zaoferował nie więcej niż 3713 obligacji imiennych serii F2 o wartości nominalnej 500 zł. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż pierwotne warunki emisji obligacji przewidywały emisję nie więcej niż 1250 obligacji imiennych serii F2, jednakże Zarząd Emitenta w dniu 27 lutego 2017 roku podjął decyzje o zmianie wielkości emisji z 1250 obligacji imiennych serii F2 do nie więcej niż 3.713 obligacji imiennych serii F2. Na przedmiotową zmianę warunków emisji wyrazili zgodę inwestorzy, którzy do dnia zmiany złożyli zapis na obligacje imienne serii F2.  
W ramach emisji zostało złożonych 6 zapisów na łączną ilość 3713 obligacji o wartości emisyjnej 400,00 zł (czterysta złotych).Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 1.485.000,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).  

Obligacje obu serii nie są oprocentowane.

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu tj. 28 lutego 2018 roku dla serii F1 oraz 1 marca 2018 roku dla serii F2, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej.
Warunki emisji przewidują przedterminowy wykup zarówno na żądanie obligatariusza jak również na żądanie Emitenta. Emitent jest uprawniony do zamiany Obligacji na akcje Emitenta. Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji oraz złożenia Obligatariuszowi oferty objęcia akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji w liczbie obliczonej według wzoru:
LA = wn / ce

gdzie: LA  liczba akcji
wn  wartość nominalna obligacji
ce  cena emisyjna akcji nowej emisji, nie mniejsza niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)

W przypadku złożenia Obligatariuszowi oferty objęcia akcji, Obligatariusz zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu tejże oferty oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych koniecznych do skutecznego objęcia wszystkich oferowanych mu przez Emitenta akcji. Jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia Obligatariuszowi oferty objęcia akcji, Obligatariusz  nie  złoży  oświadczenia  o  przyjęciu  tejże  oferty  objęcia  akcji,  Obligatariusz zobowiązany jest do zapłaty Emitentowi kary umowne w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji  posiadanych  przez  Obligatariusza.  Zapłata  ceny  emisyjnej  akcji,  zaoferowanych Obligatariuszowi, nastąpi poprzez potrącenie wierzytelności Emitenta z tytułu ceny emisyjnej akcji z wierzytelnością Obligatariusza z tytułu kwoty równej wartości nominalnej Obligacji posiadanych przez Obligatariusza.

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.  

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO