Finanse

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia

 

 

 

 

 

 

 

2016
(tys. zł)

2015
(tys. zł)

2016
(tys. eur)

2015
(tys. eur)

 

 

Rachunek zysków i strat

 

 

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

18 290

-

4 180

-

 

 

Marża na sprzedaży

4 307

-

984

-

 

 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(9 220)

(96)

(2 107)

(23)

 

 

Zysk (strata) netto

(9 309)

(338)

(2 128)

(81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne dane finansowe

 

 

 

 

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

(5 075)

(143)

(1 160)

(34)

 

 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

1 006

-

230

-

 

 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

4 610

170

1 053

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilans

na dzień
2016-12-31


2015-12-31

na dzień
2016-12-31


2015-12-31

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

576

32

130

7

 

 

Suma bilansowa

27 639

3 653

6 247

826

 

 

Kredyty, pożyczki, emisja papierów dłużnych

2 594

-

586

-

 

 

Kapitał własny

19 841

3 242

4 485

733

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Merlin Group S.A.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa

biuro@merlingroup.pl
+48 22 262 62 80

Kontakt dla Inwestorów

Aneta Siedlecka
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa

ir@merlingroup.pl
+48 665 391 224

Kontakt dla Mediów

Biuro Prasowe
ul. Rozbrat 44 a, lok. 113
00-419 Warszawa

rzecznik@merlingroup.pl
Karolina Burda  +48 602 334 221
Maciej Sobczak +48 602 711 221